شرح خدمات مهندس مشاور


 
به طور كلي خدمات مهندس مشاور به موجب شرايط قراردادي كه با كارفرما در رابطه با طرح يا طرح هاي موضوع قرارداد منعقد مي گردد. در سه مرحله ذيل انجام مي گيرد:

  • مرحله اول : مطالعات مقدماتي
  • مرحله دوم : تهيه طرح و نقشه هاي اجرايي
  • مرحله سوم : نظارت بر اجراي طرح

خدمات گروه معماری و شهرسازی

- انجام مطالعات و تهیه طرح های مقدماتی، مرحله اول و دوم مدیریت مصرف انرژی و نظارت بر اجرای کلیه پروژه های آموزشی و تحقیقاتی، مراکز تربیتی، ورزشی، اماکن مذهبی، سیاحتی، فرهنگی و هنری و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاه ها.
- انجام مطالعات و تهیه طرحهای مقدماتی، مرحله اول و دوم مدیریت مصرف انرژی و نظارت بر اجرای کلیه واحدها و مجموعه های مسکونی، ساختمان های تجاری، ساختمان های اداری، صنعتی و کارخانه ها. مراکز مخابراتی، پستی مکانیزه و ساختمان های مربوط به خدمات شهری و ساختمان های خاص نظامی.
- انجام مطالعات و تهیه طرح های مقدماتی، مرحله اول و دوم و نظارت بر ساخت پروژه های معماری داخلی، تهیه یادمان ها و یادبودها، آرم ها و نشانه ها و غیره.
- انجام مطالعات و برنامه ریزی و تهیه طرح های توسعه و عمران و حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها، طرح های هادی شهری، طرح های آماده سازی و همچنین مطالعه و برنامه ریزی بخش های تاریخی شهری، ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم شهری، طرح های حفاظت شهرها در برابر حوادث (آتش سوزی، زلزله و سیل) زیبا سازی شهری.
- تخصص های ساماندهی و توانمندسازی بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی، طراحی شهری، مقاوم سازی

شرح اجمالی خدمات شامل :


1-برداشت ازوضعیت موجود:
مرحله اول پروژه برداشت از فضای داخلی است که شامل اندازه گیری فضا و بررسی موقعیت عناصر و تجهیزات موجود در آن ميباشد. در اين مرحله اقدام به تهیه نقشه شماتيك اما با اندازه هاي دقيق تا بتوان نقشه درستي از وضعيت موجود تهیه گردد.
2-برنامه ریزی پروژه:
فرایند تعریف نیازهای کاربران فضا پیش از ایجاد طرح . برنامه ریزی پروژه با توجه به وسعت، عملکرد و موقعیت و محدودیتهای موجود باید مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین برنامه باید به تفصیل بیان کند كه چه خصوصیات و یا ویژگی هایی باید به هریک از فضاها افزوده شود تا عملکرد آنها بهبود یافته و فضا شخصیتی مناسب و تحسین برانگیز پیدا کند.
3- طراحي و تهیه نقشه ها و جزئیات اجرایی:
پس از تهيه نقشه وضع موجود اقدام به تهيه طرح اوليه كرده و تصمیمات و انتخاب های اولیه درباره مواد و رنگها را تهیه شود. الزام است ایده های اولیه طراحی خود را با كارفرما در ميان گذاشته و در طول این مرحله تکمیل نماید. در اين مرحله محل نصب عناصر و اجزای مورد استفاده در طرح فضای داخلی مشخص می گردد.
شامل محل نصب دیوارپوشها، ابعاد، اندازه و بافت آنها در نقشه های اجرایی پالنها، مقاطع و نماهای داخلی با مقیاس دقیق تهیه گردد تا مطمئن شوند پلا نها و نماها با وضعیت موجود منطبق است. مدارک و نقشه های اجرایی ساخت شامل ترسیمات با مقیاس دقیق، مدارک و جدول های نازک کاری است که از جزییات اجرایی استخراج شده است.
4-نقشه هاي مورد نياز براي اجراي طرح هاي معماري داخلي:
ترسیم دستی و کامپیوتری - نقشه های رايانه ای عکاسی - انواع ترسیم و پلان پوشش -پلان طبقات - پلان مبلمان- کف و دیوار- ارائه های رايج - پلان سقف معکوس . نماهای داخلی جزئیات اجرایی به همراه تری دی مکس و انیمیشن داخلی
5- کنترل نهایی نقشه ها و تطبیق با وضعیت موجود:
نقشه تهيه شده از طرح تزیینات داخلی، باید با وضعیت موجود تطبیق داشته باشد. در این مرحله نقشه هاي تهيه شده از طرح و شامل پلان اندازه گذاری شده، پلان تأسیسات روشنایی، الکتریکی، لوله کشی و دیگر ترسیمات مکانیکی، نماهای داخلی، نما، پلان کابینت ها قفسه ها و چیدمان ها مورد بررسی قرار گیرد.
5-آماده سازی کارگاه:
آماده سازی کارگاه با توجه به نوع کارهای اجرایی مورد استفاده در هر محل متفاوت ميباشد. مرحله اول شناسایی و برآورد مصالح و تجهیزات با توجه به نقشه های تهیه شده ميباشد
پس از برآورد مصالح و تجهيزات بايد سفارش هاي لاز م براي اجرا انجام گردد و ضمن مشخص شدن محل انبار مصالح و تجهيزات به كارگاه حمل شوند. بدین منظورمحلهای دپوی مصالح و استقرار تجهیزات با توجه به نوع و شرایط کاری مشخص ميشود. البته با توجه به حجم كار ممكن است با توجه به تقدم و تأخر كارها و فضاي انبار در دسترس سفارشات در زمانهاي متوالي انجام شود
6-اجراي كار مطابق نقشه ها و جزئیات اجرایی:
اجراي طرح مهمترین مرحله كار معماران داخلی در طول كار حرفه ای آنها ميباشد. سرپرستی كارگاه ساختماني و ساخت و نصب عناصر و اجراي طرح باید در کارگا ه توسط مجری و دستیاران او انجام شود. نظارت بر نحوۀ تقسیم کار و شروع و پایان هر مرحله پیش از اجر ا مشخص ميشود و براي كنترل پيشرفت كار بايد گزارش كار در هر مقطع به کارفرما و یا همکاران مسئول ارائه شود كه در صورت وجود اشكال در انجام كار تدابير لازم انديشيده شود
7-متره وبرآورد هزینه کارهای انجام شده . 8-کنترل نهایی کار و تحویل:
پس از اتمام کار و انجام کلیه عملیاتهاي اجرايی طرح تزیینات داخلی، مجری موظف است کار خود را مورد بازرسی و بازبینی قرار داده و عیوب و مشکلا ت کار را شناسایی و پیش از تحویل کار تکمیل نماید. پس از برطرف نمودن عیوب کار و پرداخت نهایی آن، مجری کار خود را به کارفرما تحویل ميدهد و موظف است نظرات و پیشنهادات کارفرما را پذیرفته و نسبت به اعمال خواستها و نظرات قانوني کارفرمای خود اقدام كند.