مرکز تحقیقات و پژوهشگاه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آگوست 3, 2018
مسجد محله 18 گلبهار
آگوست 3, 2018

آرامگاه آقانجفی قوچانی

محل پروژه: قوچان
کارفرما : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
مساحت پروژه: 2000 مترمربع
شامل فضاهای آرامگاه ،کتابخانه وفروشگاه های فرهنگی