ساختمان اداری شرکت گاز (منطقه 5)
آگوست 3, 2018
فرهنگسرای مه ولات
آگوست 3, 2018

بانک تجارت شعبه (رسالت)

محل پروژه: مشهد
کارفرما: بانک تجارت
مساحت پروژه: 450 مترمربع