بانک تجارت شعبه (رسالت)
آگوست 3, 2018
فرهنگسرای تربت جام
آگوست 3, 2018

فرهنگسرای مه ولات

محل پروژه: مه ولات
کارفرما: میراث فرهنگی
دارای فضای اجتماعات و نمایشگاهی و فضاهای رفاهی
مساحت پروژه: 2000 مترمربع