مجموعه تجاری ـ مسکونی شریعتی سبزوار
آگوست 3, 2018
طرح مجموعه تفریحی توریستی چالیدره طرقبه
آگوست 3, 2018

مجتمع تجاري ـ اداري و مسکوني مجـد

مساحت پروژه: 35000 مترمربع
st-4T st-5 st-6 بلوک های
محل پروژه: مشهد