طراحی هتل تابان کیش
آگوست 3, 2018
مجتمع تجاري ـ اداري و مسکوني مجـد
آگوست 3, 2018

مجموعه تجاری ـ مسکونی شریعتی سبزوار

محل پروژه: سبزوار
کارفرما: انبوه سازان هشتم
با 350واحد مسکونی و 1800 متر مربع فضای تجاری
مساحت پروژه: 13000 مترمربع