پارک های اراضی زکریای 1 مشهد
آگوست 3, 2018
آرامگاه آقانجفی قوچانی
آگوست 3, 2018

مرکز تحقیقات و پژوهشگاه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

محل پروژه: مشهد ـ سایت دانشگاه فردوسی
کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مساحت پروژه: 17/000 مترمربع