طرح جامع و طراحی محوطه سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آگوست 3, 2018
پارک های اراضی زکریای 1 مشهد
آگوست 3, 2018

مرکز گسترش سلامت و مراقبت های پزشکی(PHC)

محل پروژه: مشهد
کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مساحت پروژه: 23/000 مترمربع