مرکز گسترش سلامت و مراقبت های پزشکی(PHC)
آگوست 3, 2018
مرکز تحقیقات و پژوهشگاه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آگوست 3, 2018

پارک های اراضی زکریای 1 مشهد

محل پروژه: مشهد ـ اراضی زکریا
کارفرما : شهرداری منطقه 8 مشهد